JavaScript is not enabled.

महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ
प्रशासकीय इमारत, हुतात्मा बाबू गेनू मुंबई गिरणी कामगार क्रीडा भवन, सेनापती बापट मार्ग, एलफिन्स्टन,
मुंबई - ४०० ०१३
दूरध्वनी - ०२२ - ४३२२६८१२ / ०२२ - २४२२७७५८

महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ

मध्यवर्ती कार्यालय, मुंबई

अ. क्र. नाव पद कार्यालयाचा पत्ता दूरध्वनी क्रमांक ई-मेल
मध्यवर्ती कार्यालय, मुंबई
श्री. महेंद्र तायडे प्रभारी कल्याण आयुक्त महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ
प्रशासकीय इमारत, हुतात्मा बाबू गेनू
मुंबई गिरणी कामगार क्रीडा भवन,
सेनापती बापट मार्ग,
प्रभादेवी रेल्वे स्टेशनजवळ,
मुंबई - ४०० ०१३
०२२ - ४३२२६८००
०२२ - २४२२७७५८
०२२ - ४३२२६८१२
[email protected]
श्री. रवी टोंपे लेखा व लेखा परीक्षा अधिकारी वरीलप्रमाणे ०२२ - ४३२२६८०२ [email protected]
श्री. जितेंद्र पाटील प्रशासन अधिकारी
(अतिरिक्त कार्यभार)
वरीलप्रमाणे ०२२ - ४३२२६८१०
०२२ - ४३२२६८१४
[email protected]
श्री. घनश्याम कुळमेथे
श्रीमती माधवी सुर्वे
स्थापत्य अभियंता
(अतिरिक्त कार्यभार)
वरीलप्रमाणे ०२२ - ४३२२६८०८
[email protected]
श्री. माणिकराव वाहुरवाघ प्रभारी लेखा अधिकारी वरीलप्रमाणे ०२२ - ४३२२६८१५ [email protected]
श्री. प्रमोद चौधरी लेखा परीक्षा अधिकारी
(अतिरिक्त कार्यभार)
वरीलप्रमाणे ०२२ - ४३२२६८०३
०२२ - ४३२२६८११
[email protected]
श्री. प्रमोद चौधरी सहायक कल्याण आयुक्त
(संगणक)
वरीलप्रमाणे ०२२ - ४३२२६८०७
०२२ - ४३२२६८१८
[email protected]
श्री. धनशाम कुळमेथे सहायक कल्याण आयुक्त
(कार्यक्रम / सचिव)
वरीलप्रमाणे ०२२ - ४३२२६८०९
०२२ - ४३२२६८३०
[email protected]
श्रीमती माधवी सुर्वे सहायक कल्याण आयुक्त
(भांडार / वाहन / इमारत)
वरीलप्रमाणे ०२२ - ४३२२६८१६
०२२ - ४३२२६८१७
[email protected]
१० श्री. जितेंद्र पाटील विधी अधिकारी वरीलप्रमाणे ०२२ - ४३२२६८३५
[email protected]
११ श्री. मनोज बागले प्रसिद्धी व जनसंपर्क अधिकारी वरीलप्रमाणे ०२२ - ४३२२६८२७ [email protected]
१२ श्री. अनिल लोहकरे सहायक कल्याण आयुक्त कामगार क्रीडा भवन
प्रशासकीय इमारत, हुतात्मा बाबू गेनू
मुंबई गिरणी कामगार क्रीडा भवन,
सेनापती बापट मार्ग,
प्रभादेवी रेल्वे स्टेशनजवळ,
मुंबई - ४०० ०१३
०२२ - ४३२२६८२६
०२२ - ४३२२६८२५
[email protected]
१३ श्री. श्रीकांत धोत्रे कामगार विकास अधिकारी वरीलप्रमाणे ०२२ - ४३२२६८२०
०२२ - ४३२२६८२१
[email protected]
PDF फाईल साठी येथे क्लीक करा

महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ

विभागीय / गट कार्यालय

>
अ. क्र. नाव पद कार्यालयाचा पत्ता दूरध्वनी क्रमांक ई-मेल
विभागीय कार्यालय, मुंबई
श्री. नंदलाल राठोड सहायक कल्याण आयुक्त महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ
विभागीय कार्यालय, मुंबई
ललित कला भवन,
गोविंदजी केणी मार्ग,
अपना बाजारच्या मागे,
नायगाव, मुंबई - ४०००१४
०२२ - २४१२१३२५ [email protected]
श्री. अब्दुल रज्जाक सहायक लेखा अधिकारी
(अतिरिक्त कार्यभार)
वरीलप्रमाणे वरीलप्रमाणे वरीलप्रमाणे
श्री. संतोष साबळे कामगार कल्याण अधिकारी महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ
गट कार्यालय, नायगाव
ललित कला भवन,
गोविंदजी केणी मार्ग,
अपना बाजारच्या मागे,
नायगाव, मुंबई - ४०००१४
०२२ - २४१६८७९२ [email protected]
श्री. नितीन पाटील कामगार कल्याण अधिकारी महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ
गट कार्यालय, वरळी,
ललित कला भवन,
जांबोरी मैदान, वरळी, मुंबई - ४०००१८
०२२ - २४९८२८७१ [email protected]
श्रीमती भावना बच्छाव कामगार कल्याण अधिकारी महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ
गट कार्यालय, अंधेरी
कामगार कल्याण भवन,
गुंदवली गावठाण, आझाद रोड,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - ४०००६९
०२२ - २६८३१४०१ [email protected]
विभागीय कार्यालय, ठाणे
श्रीमती माधवी सुर्वे सहायक कल्याण आयुक्त
(अतिरिक्त कार्यभार)
महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ
विभागीय कार्यालय, ठाणे
कामगार कल्याण भवन,
कन्नमवार नगर क्र.२, विक्रोळी (पूर्व),
मुंबई - ४०० ०८३
०२२ - २५७७६७५१ [email protected]
श्री. धरमसिंग राठोड प्रभारी सहायक लेखा अधिकारी वरील प्रमाणे वरीलप्रमाणे वरीलप्रमाणे
श्री. रामेश्वर गवई कामगार कल्याण अधिकारी महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ
गट कार्यालय, ठाणे
कामगार कल्याण भवन,
कन्नमवार नगर क्र.२, विक्रोळी (पूर्व),
मुंबई - ४०० ०८३
०२२ - २५७७१६६३ [email protected]
श्री. संभाजी पवार प्रभारी कामगार कल्याण अधिकारी महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ
गट कार्यालय, चिपळूण
साई सेंटर,
वनश्री हॉटेलजवळ, चिपळूण,
जि. रत्नागिरी - ४१५६०५
०२३५५ - २५०६११ [email protected]
विभागीय कार्यालय, नाशिक
१० श्री. समाधान भोसले प्रभारी सहायक कल्याण आयुक्त महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ
विभागीय कार्यालय, पुणे
ललित कला भवन, सहकारनगर क्र.०१
अरण्येश्वर मंदिराजवळ, पुणे - ४११००९
०२५३ - २३५११६० [email protected]
११ श्री. प्रमोद जोशी सहायक लेखा अधिकारी वरीलप्रमाणे वरीलप्रमाणे वरीलप्रमाणे
१२ श्री. विजय शिंगाडे प्रभारी कामगार विकास अधिकारी महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ
कामगार क्रीडा भवन, पुणे
सहकारनगर क्र.०१
अरण्येश्वर मंदिराजवळ, पुणे - ४११००९
०२५३ - २३७४९१४ [email protected]
१३ श्री. समाधान भोसले कामगार कल्याण अधिकारी महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ
गट कार्यालय, पुणे
ललित कला भवन, सहकारनगर क्र.०१
अरण्येश्वर मंदिराजवळ, पुणे - ४११००९
०२५७ - २२२९६३६ [email protected]
विभागीय कार्यालय, पुणे
१४ श्री. विजय शिंगाडे कामगार कल्याण अधिकारी महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ
गट कार्यालय, कोल्हापूर
कामगार कल्याण केंद्र,
बिंदूचौक, रविवारपेठ,
कोल्हापूर -४१६००६
०२० - २४२२८९८८ [email protected]
१५ श्री. छोटू जाधव कामगार कल्याण अधिकारी गट कार्यालय, सोलापूर
ललित कला भवन, रविवार पेठ,
सोलापूर - ४१३००२
-- --
१६ श्री. राजेंद्र निकम प्रभारी कामगार कल्याण अधिकारी महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ
गट कार्यालय, सांगली
१०६, वसंतदादा औद्योगिक वसाहत,
यांत्रिक सुविधा केंद्र,
चारुबाई शहा सांस्कृतिक संकुल,
ता. जि. सांगली - ४१६११५
[email protected]
१७ श्री. सयाजी पाटील प्रभारी सहायक कल्याण आयुक्त महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ
विभागीय कार्यालय, नाशिक
कामगार कल्याण भवन,
५१७, महाराष्ट्र हाऊसिंग बोर्ड कॉलनी,
सातपूर रोड,
नाशिक - ४२२००७
०२० - २४२१९७०६ [email protected]
१८ श्री. संदेश गाडीलोहार प्रभारी सहायक लेखा अधिकारी वरील प्रमाणे ०२३१ - २६४४७७२ wwoko.mlwb-[email protected]
१९ श्री. सयाजी पाटील कामगार कल्याण अधिकारी महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ
गट कार्यालय, नाशिक
ललित कला भवन,
शिवाजीचौक, शॉपिंग सेंटर जवळ,
जुने सिडको, नाशिक - ४२२००९
०२१७ - २७२६७३७ [email protected]
२० श्री. कुंदन खेडकर कामगार कल्याण अधिकारी महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ
गट कार्यालय, जळगाव
ललित कला भवन,
शाहू नगर, रिंग रोड,
जळगाव - ४२५००१
०२४० - २३३१५४६ [email protected]
विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद
२१ श्री. मनोज पाटील प्रभारी सहायक कल्याण आयुक्त महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ
विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद
ललित कला भवन,
गुरु गोविंदसिंगपुरा (उस्मानपुरा),
औरंगाबाद - ४३१००१
०२४० - २३३१५४६ [email protected]
२२ श्री. संग्राम साने प्रभारी सहायक लेखा अधिकारी वरीलप्रमाणे वरीलप्रमाणे वरीलप्रमाणे
२३ श्री. मनोज पाटील कामगार कल्याण अधिकारी महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ
गट कार्यालय, औरंगाबाद
ललित कला भवन,
गुरु गोविंदसिंगपुरा (उस्मानपुरा),
औरंगाबाद - ४३१००१
०२४० - २३५८९६६ [email protected]
२४ श्री. प्रसाद धस कामगार कल्याण अधिकारी महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ
गट कार्यालय, नांदेड
कामगार कल्याण केंद्र,
शिवाजी चौक, सिडको,
नांदेड - ४३१६०३
०२४६२ - २२८७२४ [email protected]
२५ श्री. अरुण कापसे प्रभारी सहायक कल्याण आयुक्त महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ
विभागीय कार्यालय, नागपूर
कामगार कल्याण भवन,
राघेराघुजी नगर,
नागपूर - ४४०००१
०२३८२ - २५१३२१ [email protected]
विभागीय कार्यालय, नागपूर
२६ श्री. राजेश पाठराबे प्रभारी सहायक लेखा अधिकारी वरीलप्रमाणे ०७१२ - २७४९६४७ [email protected]
२७ श्री. अरुण कापसे कामगार विकास अधिकारी महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ
कामगार क्रीडा भवन, नागपूर
राघेराघुजी नगर,
नागपूर - ४४०००१
वरीलप्रमाणे वरीलप्रमाणे
२८ श्रीमती कांचन वाणी प्रभारी कामगार कल्याण अधिकारी महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ
गट कार्यालय, नागपूर - १,
ललित कला भवन,
हौसिंग बोर्ड कॉलनी,
चंदन नगर, नागपूर - ४४०००९
[email protected]
२९ श्रीमती प्रतिभा भाकरे कामगार कल्याण अधिकारी महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ
गट कार्यालय, नागपूर - २
ललित कला भवन,
चिटणीस नगर, पंचवटी मागे,
उमरेड रोड, नागपूर - ४४००१०
०७१२ - २७५०८७ [email protected]
३० श्रीमती वैशाली नवघरे कामगार कल्याण अधिकारी महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ
गट कार्यालय, चंद्रपूर
कामगार कल्याण भवन,
बंगाली कॅम्प, चंद्रपूर - ४४२४०१
०७१२ - २७१५६०७ [email protected]
विभागीय कार्यालय, अकोला
३१ श्री. श्रीकांत धोत्रे प्रभारी सहायक कल्याण आयुक्त महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ
विभागीय कार्यालय, अकोला
ललित कला भवन,
कस्तुरबा हॉस्पिटलजवळ, डाबकी रोड,
भीमनगर, अकोला - ४४४००१
०७१७२ - २७०५९३ [email protected]
३२ श्री. अशोक तरोळे प्रभारी सहायक लेखा अधिकारी वरीलप्रमाणे ०७२४ - २४३३२७५ [email protected]
३३ श्री. रामेश्वर अळणे कामगार कल्याण अधिकारी महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ
गट कार्यालय, अकोला
ललित कला भवन,
कस्तुरबा हॉस्पिटलजवळ, डाबकी रोड,
भीमनगर, अकोला - ४४४००१
वरीलप्रमाणे वरीलप्रमाणे
३४ श्रीमती सत्यजित चौधरी कामगार कल्याण अधिकारी महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ
गट कार्यालय, अमरावती
ललित कला भवन,
छाबडा प्लॉट, अमरावती - ४४४६०१
०७२१ - २५६९५५२ [email protected]
PDF फाईल साठी येथे क्लीक करा
Go Top