JavaScript is not enabled.

कार्यालयीन वेळ -

   कामगार कल्याण केंद्रांची वेळ सकाळी ८ ते रात्री ८.३० आहे. तथापी, सकाळी ११ ते ५.०० ही वेळ महिला व मुलांच्या कार्यक्रम, उपक्रमांसाठी राखीव असते. सार्वजनिक सुट्टी, दुसरा व चौथा शनिवार ही केंद्र बंद असतात. मध्यवर्ती कार्यालय, विभागीय कार्यालय व गट कार्यालयातील आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांची कार्यालयीन कामकाजाची वेळ आणि क्षेत्रिय कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या वेळा पुढीलप्रमाणे आहेत.

अ) कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांच्या कामाची वेळ -

अ. क्र. कार्यालये कामाची वेळ
बृहन्मुंबई सकाळी ९.४५ ते सायंकाळी ५.३० वा.
बृहन्मुंबई वगळता उर्वरित सकाळी १० ते ५.४५ वा.

संदर्भ - शासन निर्णय क्र. समय-१०८८/१९/१८ (र. व का.) दि. ३१.०८.१९८८

ब) क्षेत्रिय कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या वेळा -

अ. क्र. पदनाम कामाची वेळ
कल्याण निरिक्षक/ केंद्र संचालक / सहाय्यक
केंद्र संचालक (केंद्र प्रमुख)
सकाळी १०.३० ते दुपारी १.३० वा.
आणि सायंकाळी ४ ते रात्री ८.३० वा.
कल्याण निरीक्षक/ केंद्र संचालक
(पूर्णवेळ महिला कर्मचाऱ्यांसाठी)
सकाळी १०.०० ते सायंकाळी ६.०० वा.
सहाय्यक केंद्र संचालक (कामगार कल्याण
भवन व ललित कला भवन येथील सहाय्यक)
सकाळी ९.०० ते दुपारी १२.०० वा.
आणि सायंकाळी ४ ते रात्री ८.३० वा.
केंद्र महिला कल्याण सहाय्यिका सकाळी ९.४५ ते सायंकाळी ५.३० वा.
ग्रंथालय सहाय्यक सकाळी ११.४५ ते सायंकाळी ७.३० वा.
सरकारमान्य शिवण वर्ग शिक्षिका /
सहाय्यक शिवण वर्ग शिक्षिका
सकाळी ९.१५ ते सायंकाळी ५.०० वा.
आणि दुपारी ११.४५ ते सायंकाळी ७.३० वा.
अर्धवेळ सरकारमान्य शिवण वर्ग शिक्षिका सकाळी ९.०० ते दुपारी १.०० वा.
आणि सायंकाळी ३.३० ते सायंकाळी ७.३० वा.
केंद्र उपसंचालिका दुपारी १.०० ते सायंकाळी ५.०० वा.
शिशु मंदिर शिक्षिका
सकाळ – सत्र / अधिवेशन
दुपारी – सत्र / अधिवेशन
सकाळी ९.३० ते दुपारी १.०० वा.
आणि दुपारी १.३० ते सायंकाळी ५.०० वा.
अर्धवेळ ग्रंथालय सहाय्यक सायंकाळी ३.३० ते सायंकाळी ७.३० वा.
अर्धवेळ ग्रंथालय सहाय्यक (महिला) दुपारी २.०० ते. ६.०० वा.
१० बाल संगोपण परिचारिका /
पाळणाघर संचालिका
सकाळी ९.१५ ते सायंकाळी ५.०० वा.
११ केंद्र सेवक / स्वच्छता सेवक सकाळी ७.१५ ते ११.१५ वा.
आणि दुपारी १.३० ते सायंकाळी ६.०० वा.
१२ केंद्र सेवक
(महिला केंद्र प्रमुख आहेत अशा ठिकाणी)
सकाळी ७.१५ ते ११.१५ वा.
आणि सायंकाळी ४.०० ते रात्री ८.३० वा.
१३ पहारेकरी / चौकीदार सकाळी ७.०० ते दुपारी ३.०० वा.
दुपारी ३.०० ते रात्री ११.०० वा.
आणि रात्री ११.०० ते सकाळी ७.०० वा.
१४ शिशु संस्कार शाळा आया सकाळी ९.३० ते सायंकाळी ५.३० वा.
१५ बाल संगोपन आया सकाळी ८.०० ते सायंकाळी ४.०० वा.
आणि सकाळी ११.०० ते सायंकाळी ७.०० वा.
१६ शिशु मंदिर आया
सकाळ – सत्र / अधिवेशन
दुपारी – सत्र / अधिवेशन
सकाळी ९.३० ते दुपारी १.३० वा.
आणि दुपारी १.३० ते सायंकाळी ५.३० वा.
१७ अर्धवेळ कुस्तीगिर शिक्षक सायंकाळी ४.३० ते रात्री ८.०० वा.
१८ अर्धवेळ व्यायाम शिक्षक
(३ दिवस सकाळ / ३ दिवस सायंकाळी)
सकाळी ६.०० ते ९.३० वा.
आणि सायंकाळी ५.०० ते रात्री ८.३० वा.
PDF फाईल साठी येथे क्लीक करा

संदर्भ - जा. क्र. साप्रवि/आस्थापना/७९ दि.०९.०१.२०१३