JavaScript is not enabled.

निविदा व सूचनेचा तपशिल अधिक माहिती प्रसिद्धी दिनांक अंतिम स्विकृती दिनांक
संरक्षक आवार भिंत उभारण्याबाबत ०२/०३/२०२० १२/०३/२०२०
कामगार केसरी व कुमार केसरी कुस्ती स्पर्धा - दिनांक २५ व २६ फेब्रुवारी २०२० १३/०२/२०२० --
राज्यस्तरीय कबड्डी स्पर्धा - फेब्रुवारी २०२० १२/०२/२०२० १६/०२/२०२०
संगणकीय प्रणालीद्वारे महाराष्ट्र कामगार कल्याण निधी भरणा करणेबाबत जानेवारी २०२० --
महाराष्ट्र कामगार कल्याण निधी अधिनियम १९५३ च्या कलम ६ (अ) (३) अन्वये प्रसिद्ध सूचना - डिसेंबर २०१९ डिसेंबर २०१९ --
कामगार क्रीडा भवन, प्रभादेवी रेल्वे स्टेशनजवळ, मुंबई येथील संरक्षण आवार भिंत बांधण्याबाबत १७/१२/२०१९ ०७/०१/२०२०
विश्वकर्मा आदर्श कामगार पुरस्कार २०१९ व कामगार भूषण पुरस्कार २०१९ - अर्ज २५/१०/२०१९ ३०/११/२०१९
कामगार क्रीडा भवन, प्रभादेवी, मुंबई येथील भूखंडावर जाहिरात फलक लावणेबाबत ३१/०८/२०१९ ०९/०९/२०१९
कामगार भूषण पुरस्कार व गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कार २०१७ - अंतिम निवड यादी जुलै २०१९ --
महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाचे कॅन्टीन चालविण्याबाबत २७/०६/२०१९ १९/०७/२०१९
अवितरीत संचयन रकमेची वर्गीकृत जाहिरात - जून २०१९ जून २०१९ --
Selection of Managed Service Provider चे टेंडर १८/०२/२०१९ ०५/०३/२०१९
Video Conferencing चे टेंडर १६/०२/२०१९ ०४/०३/२०१९
मंडळाच्या विविध प्रकल्पातील हॉल मोनोपॉली तत्वावर देण्याबाबत ०६/०२/२०१९ ०१/०३/२०१९
मंडळाच्या १२ केंद्रातील दुरुस्तीसाठी निविदा मागविणेबाबत ३०/०१/२०१९ ०७/०२/२०१९
एअर कंडिशनर्स आणि वॉटरकूलर्स यांची वार्षिक देखभाल करण्याबाबत २१/०१/२०१९ ३०/०१/२०१९
नागपूर येथील भवनासाठी उद्वाहन (लिफ्ट) बसविण्याबाबत २०/०१/२०१९ २७/०१/२०१९
महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाचे कॅन्टीन चालविण्याबाबत २०/०१/२०१९ २७/०१/२०१९
जाहिरात फलक लावण्यासाठी दरपत्रक सादर करण्याबाबत जानेवारी २०१९ १९/०१/२०१९ २८/०१/२०१९
जुने वाहन विक्री सूचना १४/०१/२०१९ --
लेखन साहित्य ई-निविदा सूचना ०७/०१/२०१९ १९/०१/२०१९
अवितरीत संचयन रकमेची डिसेंबर २०१८ ची सूचना डिसेंबर २०१८ --
नागपूर अग्नि प्रतिबंधक व्यवस्था १३/१२/२०१८ २७/१२/२०१८
नागपूर जलतरण तलाव दुरुस्ती १३/१२/२०१८ २७/१२/२०१८
मंडळाच्या १२ केंद्रांमध्ये विविध दुरुस्ती कामांबाबत ५/११/२०१८ १३/११/२०१८
मौजा हरपूर, नागपूर येथील क्रीडा संकुलाचे उर्वरित बांधकाम करणेबाबत १४/०७/२०१८ ०९/०८/२०१८
बडनेरा जि.अमरावती प्रकल्पासाठी वास्तुविशारद नियुक्तीबाबत १९/०५/२०१८ ११/०६/२०१८
गट आरोग्य विमा आणि वैयक्तीक अपघात विमा १७/०५/२०१८ २८/०५/२०१८
स्थापत्य अभियंता ( कंत्राटी ) नेमणूक ०७/०६/२०१६ १६/०६/२०१६
रजिस्टर्स, फॉर्म छपाई ३०/०५/२०१६ ०७/०६/२०१६
शिवण मशिन पुरवठा - ई निविदा २०/०५/२०१६ ३०/०५/२०१६