JavaScript is not enabled.

अनुक्रमांक आर्थिक लाभाच्या योजना परिपत्रक फॉर्म दिनांक
सर्वसाधारण शिष्यवृत्ती २३/०६/२०१६
परदेश उच्चशिक्षण शिष्यवृत्ती ( सुधारित परिपत्रक ) २८/०३/२०१८
परदेश उच्चशिक्षण शिष्यवृत्ती ( जुने परिपत्रक ) २३/०६/२०१६
क्रीडा शिष्यवृत्ती २३/०६/२०१६
पाठ्यपुस्तक अर्थसहाय्य ( सुधारित परिपत्रक ) ०२/११/२०१७
पाठ्यपुस्तक अर्थसहाय्य ( जुने परिपत्रक ) ३०/०६/२०१६
MS-CIT अर्थसहाय्य ०१/०८/२०१५
गुणवंत विद्यार्थी गौरव --
साहित्य प्रकाशन अनुदान ०१/०७/२०१६
शिवण मशीन अनुदान योजना ( सुधारित परिपत्रक ) ०५/०३/२०१८
शिवण मशीन अनुदान योजना ( जुने परिपत्रक ) १६/०४/२०१४
गंभीर आजार उपचार अर्थसहाय्य ०६/०१/२०१६
१० प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना १३/०७/२०१८
११ आत्महत्याग्रस्त कुटुंबास अर्थसहाय्य १६/०४/२०१४
अनुक्रमांक इतर योजना परिपत्रक फॉर्म दिनांक
कामगार व कामगार कुटुंबियांची लांब पल्ल्याची सहल २१/०९/२०१५
वाहन चालक प्रशिक्षण ०४/०४/२०१६
इंग्रजीसह विदेशी भाषा संभाषण प्रशिक्षण २६/०४/२०१७
स्पर्धा परीक्षा पूर्वतयारी प्रशिक्षण ०२/०७/२०१८