JavaScript is not enabled.

महत्वाची परिपत्रके
दिव्यांग व्यक्तींना द्यावयाच्या सवलतीबाबत - दिनांक २६/०७/२०११
ग्रंथालय वाचन साहित्य रद्दबातल धोरण सुधारणा - दिनांक २०/१२/२०१६ व दिनांक १४/०६/२०१८
मंडळाच्या कार्याच्या प्रचार-प्रसाराबाबत - दिनांक १० एप्रिल २०१९
अपुर्ण, त्रुटीयुक्त, नियमबाह्य अर्ज न स्विकारण्याबाबत - दिनांक १० एप्रिल २०१९
ग्रंथालय वाचनसाहित्य रद्दबादल धोरण सुधारणा - दिनांक २३.०७.२०१४
ग्रंथालय वाचनसाहित्य रद्दबादल धोरण - दिनांक १९.१०.२०१३
प्रतिसाद नसलेले केंद्र बंद करणेबाबत
ग्रंथालय वृत्तपत्र खरेदी
दिवाळी अंक खरेदी
कामगारास दाखला देणेबाबत
शासकीय ई मेलचा वापर
अभ्यासिका सुरु करणेबाबत